BHV gerelateerde berichten.

BHV training moet effectief zijn

BHV training, wat is een BHV training?

BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening. De BHV komt in actie bij een incident binnen een bedrijf. De BHV training is een must voor elke bedrijfshulpverlener binnen de organisatie.

Taken voor de BHVer worden beoefend tijdens de BHV training. BHVers worden vakbekwaam opgeleid.

BHVers zijn opgeleide en getrainde werknemers, zij komen in actie bij het:
Verlenen van eerste hulp
Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
Alarmeren en evacueren alle aanwezige personen binnen een bedrijf of instelling.

Verplichting BHV / bedrijfshulpverlening

De BHV regelgeving is voor het eerst terug te vinden in de wet uit 1989. In deze wet werd bepaald dat een werkgever de nodige maatregelen moet treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming en communicatie met hulpdiensten van buitenaf. Sinds 2007 vormt de Arbowet een algemeen raamwerk, voor diverse sectoren/ branches zijn Arbo catalogi ontwikkeld met doelvoorschriften inzake veiligheidsvoorschriften. Voor de BHV zijn diverse artikelen terug te vinden in de Arbowet

artikel 3 lid 1e  gaat over arbobeleid (doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties)

artikel 5 risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.

2 In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.

3 Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.

4 De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

5 Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risico beperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer.

6 De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

artikel 15 deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

 1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 2. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 3. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3 De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Volgens de Arbowet zijn alle bedrijven (behoudens eenmanszaken) verplicht maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Hoeveel BHVers er nodig zijn per bedrijf of instelling is maatwerk. Het aantal is onder meer afhankelijk van de aard en de ligging, de grootte en de restrisico’s.

Een goede methode om de aantallen te bepalen is een table top oefening, maar er komt meer bij kijken. Voor het bepalen van de aantallen BHVers zal ook gekeken moeten worden naar ziekteverzuim, vakantie, ploegendiensten enzovoort. Er dient altijd BHV aanwezig te zijn, zolang er wordt gewerkt.

BHV training / cursus

Zijn het aantal BHV-ers bepaald dan dienen ze conform de wet opgeleid en getraind te worden en getraind te blijven. Er zijn vele BHV-opleidingen en cursussen waaruit u kunt kiezen, maar wat zijn nu de verschillen, waar moet u op letten.

Een instructeur die een training verzorgt aan een groep van meer dan 12 personen met 1 of 2 co2 blussers, een demo geeft met een enkele schuimblusser. Een CO2 blusser is binnen enkele seconden leeg, hoeveel deelnemers hebben daadwerkelijk een blussing kunnen uitvoeren?
Een voorbeeld hoe het mis kan gaan is de brand in een tehuis in Oegstgeest, waarbij achteraf onder meer bleek dat de BHV niet goed getraind was in het omgaan met het slanghaspel.
Er worden tijdens trainingen ook video instructies vertoont, hoe de deelnemer bijvoorbeeld moet reanimeren, maar het zelf doen gebeurt dus niet, omdat het bedrijf dan moet investeren in materialen.

Trainen houdt in onze ogen in dat elke deelnemer een CO2 blusser moet leegspuiten, dit geldt ook voor een schuimblusser. Tactiek en veiligheid haal je niet van een leaflet maar leer je tijdens de praktijk. Levend reddend handelen leer je niet vanaf een video, maar in de praktijk met een lotus (simulatie slachtoffer) en met de juiste materialen.

Te vaak kijkt afdeling inkoop naar de goedkoopste leverancier en niet naar kwaliteit. Het is gemakkelijk om te kiezen voor de goedkoopste, maar biedt het bedrijf ook datgene wat u mag verwachten, of is goedkoop toch duurkoop.

Niet alle BHV-bedrijven nemen de bedrijfshulpverlening even serieus.

Opties voor een basisopleiding bedrijfshulpverlening

Online, thuis leren en theorie-examen doen en vervolgens een dagdeel praktijk onder begeleiding van een instructeur.

Traditioneel, twee hele dagen theorie en praktijk afgesloten met een theorie-examen.

Voor beide methodes geldt, dat zowel Levend reddend handelen en brand & ontruiming met goed gevolg afgerond moeten zijn voor het verstrekken van het certificaat of diploma bedrijfshulpverlener. De geldigheid van een certificaat/ diploma is één jaar geldig.

Maatwerk

Onze basisopleiding en de herhaling kunnen volledig afgestemd worden op jouw bedrijf. Samen met de coördinator welke verantwoordelijk is voor training worden de doelstellingen bepaald. Er wordt gekeken naar het BHV plan, de RI&E en de restrisico’s.

Trainingen worden incompagnie of op een externe locatie verzorgd.

Kies voor kwaliteit, kies voor Grevelingen Veiligheid, uw partner op het gebied voor veiligheid al meer dan 30 jaar.

Grevelingen Veiligheid

Simon Kok en Majorie van Katwijk zijn de drijvende kracht achter Grevelingen Veiligheid.
Maatwerk, persoonlijke aandacht, vertrouwen en vele jaren ervaring is de maatstaf voor bedrijven en particulieren om met Grevelingen Veiligheid jarenlang in zee te gaan.

2017-08-23T21:07:35+00:00 23 augustus 2017|BHV|

BHV opleiding module brandbestrijding met ontruiming verplicht in Nederland

BHV opleiding module brandbestrijding met ontruiming verplicht in Nederland

Een BHV (basis) cursus of herhaling is conform de wetgeving verplicht in Nederland, De basis en herhaling bestaat uit twee modules: brandbestrijding met ontruiming en levensreddend handelen. Grevelingen Veiligheid verzorgt al meer dan 30 jaar incompagny trainingen door heel Nederland.

Wat is BHV

BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening de BHV komt in actie bij een incident binnen een bedrijf. De BHV-ers zijn opgeleide en getrainde medewerkers, die in actie komen bij een incident.

Wat zijn de doelstellingen van de BHV opleiding module brandbestrijding met ontruiming

Een BHV (basis) cursus of herhaling is conform de wetgeving verplicht in Nederland, De basis en herhaling bestaat uit twee modules: brandbestrijding met ontruiming en levensreddend handelen. Grevelingen Veiligheid verzorgt al meer dan 30 jaar incompagny trainingen door heel Nederland.

BHV opleiding module brandbestrijding met ontruiming verplicht in Nederland

Verplichting BHV / bedrijfshulpverlening

De BHV-regelgeving is voor het eerst terug te vinden in de wet uit 1989, daarin werd bepaald dat een werkgever de nodige maatregelen moet treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming en communicatie met hulpdiensten van buitenaf. Sinds 2007 vormt de Arbowet een algemeen raamwerk, voor diverse sectoren / branches zijn Arbo catalogi ontwikkeld met doelvoorschriften inzake veiligheidsvoorschriften. Voor de BHV zijn diverse artikelen terug te vinden in de Arbowet (artikel 3, 5 en 15)

Volgens de Arbowet zijn alle bedrijven (behoudens eenmanszaken) verplicht maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Hoeveel BHV-ers er nodig zijn per bedrijf of instelling is maatwerk. Het aantal is onder meer afhankelijk van de aard en de ligging, de grootte en de restrisico’s. Via een maatwerk training (table top) heeft Grevelingen Veiligheid al vele bedrijven en instellingen geholpen een goede BHV organisatie op te bouwen.

BHV-training / cursus

Er zijn diverse mogelijkheden om een BHV-er op te leiden.
Allround, dan heeft de BHV-er een compleet BHV diploma.
Module brandbestrijding met ontruiming met aanvullend een EHBO diplom.

De beste keus

Er zijn vele BHV-opleidingen en cursussen waaruit je kunt kiezen, maar wat zijn nu de verschillen, waar moet je op letten. Afdeling inkoop kijkt vaak naar de prijs, maar verliest de kwaliteit uit het oog, goedkoop kan dan duurkoop worden. Zeker als na een incident en onderzoek blijk dat de BHV-ers onvoldoende getraind zijn. Helaas zijn er diverse voorbeelden in Nederland waaruit blijkt dat er slachtoffers zijn gevallen, omdat BHV-ers onvoldoende getraind zijn.
Een training moet afgestemd zijn op de behoefte van de klant, een zorginstellingen heeft andere behoeftes dan bij een gevaarlijke stoffen opslag. Het accent ligt bij de zorginstelling op de ontruiming en beheersen van de juiste deurprocedures, bij het bedrijf met gevaarlijke stoffen het gebruik van de juiste blusmiddelen.

Hoe maak je een juiste keuze:

 • Ervaring van het bhv bedrijf

 • Welke instructeurs met welke kennis staan er voor de groep

 • Is het BHV bedrijf bekent met de interne procedures of zijn ze genegen die te leren kennen

 • Is het bhv bedrijf aangesloten bij een controleerde instantie, zoals ISO- Nikta/ NIBHV/ Oranje Kruis/ Dan/ NRR

 • Vraag BHV-ers na de training gericht om hun mening, het draait niet om een goede lunch.

Trainen houdt in onze ogen in dat elke deelnemer bij het gebruik van kleine blusmiddelen een CO2 blusser moet leegspuiten, dit geldt ook voor een schuimblusser. Tactiek en veiligheid haal je niet van een leaflet of video maar leer je tijdens de praktijk.

Basis of herhaling

Er zijn twee mogelijkheden voor de basis opleiding
Online (eerst thuis leren en theorie-examen doen en vervolgens een dagdeel praktijk) Traditionele opleiding een hele dag theorie en praktijk afgesloten met een theorie-examen
Bij de herhaling volgt de deelnemers 1 dagdeel van 4 uur, theorie en praktijk, dit kan indien gewenst uiteraard worden uitgebreid.

Toelating BHV opleiding module brandbestrijding met ontruiming verplicht in Nederland

Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Maatwerk

Onze basisopleiding en de herhaling worden volledig afgestemd op jouw bedrijf. Samen met de coördinator welke verantwoordelijk is voor training worden de doelstelling bepaald. Er wordt gekeken naar het BHV plan, de RI&E en de restrisico’s. De trainingen kunnen incompagnie worden verzorgd of op een externe locatie.

Kies voor kwaliteit, kies voor Grevelingen Veiligheid, al 30 jaar partner op het gebied voor veiligheid.

Kijk verder op onze website of vul onderstaand formulier in bij vragen.

Uw naam (verplicht)Uw mailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

2017-02-11T19:25:04+00:00 30 januari 2017|BHV|

Een BHV cursus en herhaling verplicht in Nederland

Een BHV cursus en herhaling verplicht in Nederland

Een BHV cursus en herhaling is conform de wetgeving verplicht in Nederland, Grevelingen Veiligheid verzorgt al meer dan 30 jaar incompagny trainingen door heel Nederland.

Wat is BHV

BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening de BHV komt in actie bij een incident binnen een bedrijf.

Wat zijn de taken van de BHV

BHV-ers zijn opgeleide en getrainde werknemers, zij komen in actie bij het:

 • verlenen van eerste hulp bij ongevallen

 • beperken en bestrijden van beginnende brand

 • alarmeren en evacueren van alle aanwezige personen binnen een bedrijf of instelling

Verplichting BHV / bedrijfshulpverlening

De BHV-regelgeving is voor het eerst terug te vinden in de wet uit 1989, daarin werd bepaald dat een werkgever de nodige maatregelen moet treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming en communicatie met hulpdiensten van buitenaf. Sinds 2007 vormt de Arbowet een algemeen raamwerk, voor diverse sectoren / branches zijn Arbo catalogi ontwikkeld met doelvoorschriften inzake veiligheidsvoorschriften. Voor de BHV zijn diverse artikelen terug te vinden in de Arbowet

artikel 3 lid 1gaat over arbobeleid (doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties)

artikel 5 risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

artikel 15 deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Volgens de Arbowet zijn alle bedrijven (behoudens eenmanszaken) verplicht maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Hoeveel BHV-ers er nodig zijn per bedrijf of instelling is maatwerk. Het aantal is onder meer afhankelijk van de aard en de ligging, de grootte en de restrisico’s. Via een maatwerk training (table top) heeft Grevelingen Veiligheid al vele bedrijven en instellingen geholpen een goede BHV organisatie op te bouwen.

BHV training / cursus

Zijn het aantal BHV-ers bepaald dan dienen ze conform de wet opgeleid en getraind te worden en getraind te blijven. Er zijn vele BHV-opleidingen en cursussen waaruit je kunt kiezen, maar wat zijn nu de verschillen, waar moet je op letten.

Een instructeur die een training verzorgt aan een groep van meer dan 12 personen met 1 of 2 co2 blussers, een demo geeft met een enkele schuimblusser. Een CO2 blusser is binnen enkele seconden leeg, hoeveel deelnemers hebben daadwerkelijk een blussing kunnen uitvoeren?
Een voorbeeld hoe het mis kan gaan is de brand in een tehuis in Oegstgeest, waarbij achteraf onder meer bleek dat de BHV niet goed getraind was in het omgaan met het slanghaspel.
Er worden tijdens trainingen ook video instructies vertoont, hoe de deelnemer bijvoorbeeld moet reanimeren, maar het zelf doen gebeurt dus niet, omdat het bedrijf dan moet investeren in materialen.

Trainen houdt in onze ogen in dat elke deelnemer een CO2 blusser moet leegspuiten, dit geldt ook voor een schuimblusser. Tactiek en veiligheid haal je niet van een leaflet maar leer je tijdens de praktijk. Levend reddend handelen leer je niet vanaf een video, maar in de praktijk met een lotus (simulatie slachtoffer) en met de juiste materialen.

Te vaak kijkt afdeling inkoop naar de goedkoopste leverancier en niet naar kwaliteit. Het is gemakkelijk om te kiezen voor de goedkoopste, maar biedt het bedrijf ook datgene wat je mag verwachten, of is goedkoop toch duurkoop.
Niet alle BHV-bedrijven nemen de bedrijfshulpverlening even serieus.

Er zijn 2 opties op het gebied van de basisopleiding

online (eerst thuis leren en theorie-examen doen en vervolgens een dagdeel praktijk) traditionele opleiding een hele dag theorie en praktijk afgesloten met een theorie-examen.

Voor zowel online als traditioneel geldt dat beide modules Levend reddend handelen en brand & ontruiming gevolgd moeten worden voor het certificaat of diploma bedrijfshulpverlener, welke één jaar geldig is.

Maatwerk

Onze basisopleiding en de herhaling worden volledig afgestemd op jouw bedrijf. Samen met de coördinator welke verantwoordelijk is voor training worden de doelstelling bepaald. Er wordt gekeken naar het BHV plan, de RI&E en de restrisico’s. De trainingen kunnen incompagnie worden verzorgd of op een externe locatie.

Kies voor kwaliteit, kies voor grevelingen-veiligheid, je partner op het gebied voor veiligheid al meer dan 30 jaar.

2017-01-07T17:05:04+00:00 4 januari 2017|BHV|

Bedrijfshulpverlening

Wat is BHV

BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening de BHV komt in actie bij een incident binnen een bedrijf.

Wat zijn de taken van de BHV

BHV´ers zijn opgeleide en getrainde werknemers, zij komen in actie bij het: (meer…)

2016-10-20T11:58:37+00:00 5 mei 2016|BHV|

Oververhitting wat is het

Oververhitting

Betekenis oververhitting, oververhitting bij baby’s, oververhitting bij ouderen, oververhitting bij drugs, oververhitting eerste hulp, definitie oververhitting, stadia van oververhitting, koortsstuip en oververhitting.

Oververhitting de defenitie

Toename van de kern lichaamstemperatuur. De gemiddelde kern lichaamstemperatuur is 37 graden Celsius, bij deze temperatuur functioneert het lichaam optimaal. Boven de 38 graden Celsius spreek je van koorts, wanneer de temperatuur stijgt tot rond de 41 graden Celsius kan koorts riskant zijn. (meer…)

2016-10-20T11:58:37+00:00 19 april 2016|BHV, EHBO, Ziektebeelden|

Onderkoeling oorzaak en behandeling

Onderkoeling wat is het?

Onderkoeling is een te lage lichaamstemperatuur. Wat zijn de oorzaken van onderkoeling. Welke eerste hulp verlenen bij onderkoeling. Reanimatie bij onderkoeling. Opwarmen van slachtoffers bij een te lage lichaamstemperatuur. Hypothermie. Onderkoeling bij ouderen en baby’s. (meer…)

2016-10-20T11:58:37+00:00 5 april 2016|BHV, EHBO|

Shock bij ongevallen en door andere oorzaken

Shock bij ongevallen en door andere oorzaken,

wat zijn de verschijnselen en welke eerste hulp moeten we verlenen.

Het is zaterdagnacht als u na een gezellige avond in het casino richting huis rijdt. In een flauwe bocht vlak bij uw woonplaats ziet u naast de weg, in de greppel met de koplampen naar beneden gericht een auto staan. U gevoel zegt u dat u moet stoppen, u stapt uit de auto en loopt richting de koplampen. De schrik is groot, er staat een auto om een boom gevouwen, de voorruit ligt eruit, even verderop ligt een persoon gewond in het gras. (meer…)

2016-10-20T11:58:37+00:00 19 februari 2016|BHV, EHBO, EHBO sport, Ziektebeelden|

Derdegraads brandwond wat te doen

Derdegraads brandwond, het einde van wat begon als een feestje

Je zoon van 16 is geslaagd voor zijn examen, tijd voor een feestje. Klasgenootjes zijn massaal uitgenodigd op het feest, in de tuin staat een partytent met verlichting, de muziek staat aan en de BBQ staat klaar. Het is een gezellige drukte als je besluit, als ouders op te stappen, want de jongelui kunnen het best alleen af zonder pa en ma. (meer…)

2016-10-20T11:58:38+00:00 9 februari 2016|BHV, brandwonden eerste hulp gradaties oorzaken, EHBO|

Tweedegraads brandwond hoe herken en behandel je deze

Hoe kan een tweedegraads brandwond ontstaan?

U heeft een druk leven sinds een ruim een jaar een kleine in het gezin, daarnaast is er je carrière en wilt je af en toe sporten. Tijd om bij te praten met vriendinnen schiet er soms even bij in. Eindelijk is er een gezellige middag is geplant. De tafel is heerlijk gedekt, er zijn wat uurtjes in gaan zitten maar dan staat er een keuze aan kleine taartjes, sandwiches en andere lekkernijen op tafel. (meer…)

2016-10-20T11:58:38+00:00 19 januari 2016|BHV, brandwonden eerste hulp gradaties oorzaken, EHBO|
Load More Posts